Gewest voorziet geen alternatieven wat betreft activering werklozen

Door Cieltje Van Achter op 6 november 2014, over deze onderwerpen: Werk, Werkgelegenheidsbeleid

Gewest voorziet geen alternatieven wat betreft activering werklozen.

Reeds tijdens de regeerverklaring begin oktober stelde Cieltje Van Achter enkele kritische vragen in het Brussels Parlement met betrekking tot de activering van de Brusselse werklozen. Een grote lacune in het Brusselse regeerakkoord is immers het ontbreken van een plan voor de 100 000 werklozen die niet vallen onder de noemer jongerenwerklozen. Op haar vraag wat de regering precies van plan is met deze werklozen, kreeg Cieltje geen antwoord.

Het federale regeerakkoord voorziet nochtans in een verplichte gemeenschapsdienst van 2 halve dagen per week voor langdurige werklozen. De federale overheid zal het regelgevend kader scheppen voor deze gemeenschapsdienst en met de gewesten hierover samenwerkingsakkoorden sluiten. Maar het zijn uiteraard de gewesten die instaan voor de actieve begeleiding van werkzoekenden en dus ook voor de organisatie van de gemeenschapsdienst. Het doel van gemeenschapsdienst is om langdurig werklozen (meer) aansluiting te doen vinden bij de maatschappij en de arbeidsmarkt, onder meer door het opbouwen van competenties en arbeidsritme, sociale contacten, eigen talenten en interesses ontdekken,..

Tijdens de commissie van Economische Zaken en Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 6 november, ondervroeg Cieltje de bevoegde minister Didier Gosguin opnieuw. Hij verschuilde zich achter het weinig vindingrijke antwoord dat “Wat de Brusselse regering betreft kunnen wij u enkel verzekeren dat een dergelijk project geen deel uitmaakt van het Brussels regeerakkoord."

Geen wonder eigenlijk, de regering maakt niet eens werk van gewone activering, laat staan dat verplichte activering wordt ingevoerd. Dat er geen verplichte gemeenschapsdienst wordt voorzien vanuit het gewest is een gemiste kans. Helemaal schrijnend is echter dat de regering verder ook niet naar een alternatief zoekt om langdurig werklozen opnieuw te activeren in de maatschappij. Dit duidt nogmaals op een verontrustend gebrek aan ambitie van deze linkse benoemingsregering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is